O Nama

STIM se obavezuje da zadrži profesionalnu poziciju u veleprodajnom poslovanju, pružajući veliki broj usluga u lancu snabdevanja farmaceutskim proizvodima i služeći kao promotor zdravstvene zaštite za populaciju. To postiže kontinuiranim praćenjem i povećanjem produktivnosti procesa, inovacijama u poslovnim operacijama i neprestanim unapređenjem kvaliteta usluga, očuvanjem kontinuiteta poslovanja, sistema zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

TRŽIŠNA ORIJENTACIJA Kompanija je tržišno orijentisana i zavisi od dobrih odnosa s poslovnim partnerima, obuke zaposlenih, stvaranja novih ideja i poslovne vizije.

kako je sve počelo

STIM je osnovan 2000. godine kao privatna firma sa 100% domaćim kapitalom od trenutka svog prisustva na tržištu, pretežno snabdevajući državne i privatne zdravstvene ustanove lekovima i medicinskim uređajima.

Stalna briga o odnosima sa poslovnim partnerima, profesionalni razvoj zaposlenih, kreiranje novih ideja i poslovnih vizija stvorili su kompaniju koja je prepoznata na domaćem i inostranom tržištu.

STIM je sada punopravni član Grupe veletrgovaca pri Privrednoj komori Srbije, preko koje je član Evropske grupe veletrgovaca GIRP.

 

MISIJA I VIZIJA

Naša misija je unapređenje funkcionisanja zdravstvenog sistema Republike Srbije, podižući uspeh naših klijenata na viši nivo, pravovremeno i adekvatno ispunjavajući njihove potrebe na efikasan i ekonomičan način i to uz međusobno zadovoljstvo.

Naša vizija je da, kao pouzdan i profesionalni partner, razvijamo partnerstva prateći strategiju ispunjavanja potreba dobavljača i kupaca.

CILJEVI I PRIORITETI

Pouzdan poslovni saradnik svim našim partnerima (proizvođačima, dobavljačima, podizvođačima, kupcima i klijentima), pružiti kvalitetnu logističku podršku, pravovremenu i kontinuiranu distribuciju širokog spektra lekova, medicinskih uređaja, farmaceutskih supstanci, hemikalija i biocida.

Usaglašeni sa relevantnim domaćim i međunarodnim propisima u oblasti distribucije u veleprodajnom poslovanju, bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu, zaštiti životne sredine i obavezama navedenim u ugovorima sa partnerima. Proaktivni u otkrivanju potencijalnih rizika koji mogu narušiti sistem kvaliteta ili kontinuitet poslovanja, dovesti do ekoloških problema, rizika na radu i ugrožavanja zdravlja. Preventivni pristup prema zaštiti životne sredine, ponovnom razmatranju procesa koje upravljamo, posebno onih koji dovode do generisanja otpada i utiču na emisije u životnoj sredini.

Posvećeni kontinuiranom unapređenju integrisanog sistema upravljanja i zadržavanju statusa prvog izbora za kupce i klijente, postižemo realnim ciljevima i praćenjem njihove realizacije.

Usmereni na razvoj individualnih veština, potencijala i motivacije zaposlenih kako bismo poboljšali usluge koje pružamo našim klijentima. Ciljano unapređenje zaposlenih u svim oblastima ne samo da podstiče pojedince, već istovremeno osigurava uspešan razvoj čitave kompanije.

Svi zaposleni u Stim prepoznaju svoju odgovornost u upravljačkim sistemima i daju svoj doprinos održavanju kvaliteta proizvoda, neprestanom poboljšanju kvaliteta usluge, zaštiti životne sredine, kao i zdravlju i bezbednosti na radnom mestu.

NAŠ TIM

Se sastoji od stalno zaposlenih, profesionalnih i motivisanih ljudi koji svojim znanjem i odgovornim radom doprinose ekonomskom rastu, razvoju i jačanju reputacije kompanije na domaćem i stranim tržištima.

Investirajući u znanje kroz internu i eksternu obuku zaposlenih, i kroz mnogo godina rada na raznim projektima, stekli smo značajno iskustvo u oblasti logistike, operativnog i strateškog planiranja, ispunjavajući zahteve brojnih klijenata s kojima nastavljamo našu saradnju već godinama.

MENADŽMENT

U STIM-u, naš uspeh se pripisuje vizionarskom vođstvu i strateškom vođstvu koje pružaju naši izvršni direktori, Biljana Stevanović i Uroš Stevanović. Njihovo zajedničko stručno znanje, posvećenost i inovativan pristup su bili ključni u vođenju rasta kompanije i uspostavljanju njenog ugleda kao lidera u industriji.